Annons:

Per-Inge Pettersson är tillsammans med partikollegan och kommunalrådet Lars Rosander kritisk till föreningen Vindfrids uttalanden i ett uppmärksammat Facebook-inlägg. Foto: Ossian Mathiasson

DEBATT: Föreningen Vindfrids ledning har ett osmakligt beteende

Föreningen Vindfrids Facebookinlägg om att de kommer upplysa om, påminna om och namnge de politiker som röstar för vindkraftsprojektet i Tönshult möts av kritik. Centerpartisterna Per-Inge Pettersson och Lars Rosander reagerar starkt på deras uttalanden i en insändare.

Annons:

I alla beslut vi fattar får man väga in för- och nackdelar utifrån fakta och kunskaper. När det gäller vindkraftsetableringar ska kommunen besluta om det är en lämplig markanvändning på just den aktuella platsen. Som i alla beslut finns det olika synpunkter och olika val. Många gånger har man samsyn och kan enas inför ett beslut, andra gånger har man olika åsikter och kommer fram till skilda ställningstaganden, men aldrig ska en grupp utsätta en annan grupp för förföljelse, om man inte kan fatta ”rätt” beslut.

Nu står vi inför en sådan situation där företrädare för föreningen Vindfrid i text agerat med förtäckta hot för att avskräcka folkvalda att våga stå för sin egen åsikt. Oavsett vad man tycker i den nu aktuella vindkraftsfrågan kan vi aldrig acceptera en sådan inställning!

*

Vi har i våra ledande funktioner arbetat aktivt för kommunens värdegrund som bland annat innehåller beteende och bemötande. Satsningar har givit positiva resultat i våra undersökningar invånare svarat på.

Vår känsla är att vårt värdegrundsarbete också givit positiva ringar på vattnet i vårt mycket rika föreningsliv, med bra relationer och ett gemensamt synsätt och förhållningssätt.

Föreningen Vindfrids ledning är inte objektiv när de beskriver sina fakta. Att Vindfrids ”fakta” får bli en sanning beror på att ingen valt att bemöta ledningens påståenden. Att ingen har bemött Vindfrids ledning är allt mer uppenbart med de senaste utspelen från ledningen riktade mot politiken.

*

I de mejl vi har fått från kommuninvånare som berör vindkraftsetablering har i skrift haft god värdighet men samtidigt har vi kunnat notera att fakta delvis har hämtats från Vindfrids hemsida. Fakta med Vindfrids egna tolkningar utan att ta med utlåtanden från experter som kommit fram till en annan bedömning. Dessutom har andra experters bedömningar smutskastats till att blint tjäna vindkraftsindustrin.

Vindfrids ledning kräver ansvar från politiker, något som även borde gälla dem själva. Detta borde innefatta att man kommenterar aktuellt Vindkraftsprojekt i vår kommun utan att vilseleda med tolkningar och slutsatser från helt andra projekt som har helt andra förutsättningar gällande lägen, vindriktningar, ljud o.s.v.

Nu tog inte Vindfrids ledning detta ansvar utan vi är i en situation med oro bland politiker och allmänhet grundat i ett osmakligt beteende från Vindfrids ledning. 

Lars Rosander (C), ordförande kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun

Per-Inge Pettersson (C), ordförande socialnämnden i Hultsfreds kommun

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt