Annons:

Nya regler – rektorn får mandat att stänga av gymnasieelev på egen hand

En lagändring gör att Hultsfreds kommun har fått ändra rutinerna för hur man beslutar om att en gymnasieelev ska stängas av. Foto: Ossian Mathiasson

Nya regler – rektorn får mandat att stänga av gymnasieelev på egen hand

Rutinerna för avstängning av en elev på Hultsfreds gymnasium har reviderats. Det betyder bland annat att rektorn får fatta beslut om avstängning på egen hand. 
– Det var en lagändring som trädde i kraft i augusti, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

Annons:

Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det finns dessutom disciplinära åtgärder som kan vidtas och får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. 

I normalfallet ska skolan ha prövat alla andra möjligheter utan att det har gett ett förbättrat beteende hos eleven innan det blir aktuellt med avstängning. Det handlar om tillsägelse, utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, utredning av orsaken till beteendet och skriftlig varning, tillfällig omplacering eller tillfällig placering vid en annan skolenhet.

För att skapa en bättre skolsituation

De disciplinära åtgärder som finns i skollagen ska inte användas primärt för att bestraffa utan för att skapa en bättre skolsituation för eleven och andra elever på skolan. För att stänga av en elev med stöd av skollagen krävs att en elev till exempel har ett uppförande som rent faktiskt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. 

En lagändring som trädde i augusti har lett till att Hultsfreds kommun fått ändra rutinerna för hur man fattar beslut om att stänga av en elev. Det gäller enbart elever på gymnasienivå. 

– Tidigare hade rektorn möjlighet att stänga av en elev men då behövde beslutet komma till nämnden. Vi fick antingen kalla in hela nämnden för ett beslut eller att ordförande fick ta ett brådskande ordförandebeslut. Det har varit en process kring varje avstängningsärende. Nu har det skett en lagändring som betyder att rektorn kan fatta beslut utifrån de grunder som finns för avstängning, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars.

Tillkommit två skäl 

Det har tillkommit två skäl för vad som kan ligga till grund för avstängning, från fyra till sex skäl. 

Det handlar om eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad eller om eleven kan antas ha begått en brottslig handling inom skolans område. 

– Rektorn beslutar om avstängning om man ser att det inte finns andra åtgärder man kan göra. Det här är förändringarna och de uppdaterade rutinerna utifrån lagändringarna som kom i augusti, säger Martin Snickars.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt