Annons:

41 RESERVMILJONER OCH BESPARINGAR GER BUDGET I BALANS

För att få budgeten i balans till 2024 kommer Hultsfreds kommun vidta besparingar på 14 miljoner kronor och använda 41 miljoner från resultatutjämningsreserven. Foto: Ossian Mathiasson

41 RESERVMILJONER OCH BESPARINGAR GER BUDGET I BALANS

Nollresultat är de politiska partiernas plan för Hultsfreds kommuns budget nästa år. Totalt krävs 41 miljoner från resultatutjämningsreserven och besparingar på 14 miljoner för att täcka upp underskottet. 
– Vi har under processens gång försökt tillmötesgå olika intressen och synpunkter och lägga samman det för kommuninvånarnas bästa, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Annons:

Höga räntor, inflation och skenande pensionskostnader kostar den offentliga verksamheten många miljarder och har satt Sveriges kommuner i en besvärlig sits i budgetarbetet inför 2024. Hultsfreds kommun är inget undantag. 

– Det har varit ett ovanligt år då vi har haft stor osäkerhet vad gäller ekonomin med ökade kostnader och inflation. Vanligtvis brukar vi ta budgeten på våren, men vi valde att senarelägga processen, säger Lars Rosander. 

Alla politiska partier har varit med i arbetet för att sätta ihop 2024 års budget.  

– Vi har träffats tio gånger under året och det har varit en lång process med halva dagar och heldagar. Vi har träffat förvaltningarna och nämnderna och diskuterat budgeten. Det har landat i ett förslag utifrån de förutsättningar som har blivit kända allteftersom året har gått med skatteunderlagsprognoser och prognos på pensionskostnader. 

Besparingar och reservmiljoner

Ett tillskott på 41 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven gör att Hultsfreds kommun lyckas få ihop en budget med nollresultat för 2024. 

– Vi har haft ett överskott på 25–30 miljoner de senaste åren och använder 41 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven för att landa på ett budgeterat resultat på plus minus noll. Det gör vi tack vare att vi har kunnat spara i ladorna i ett antal år och för att kunna överbrygga vissa år. Vi ser att vi kommer hantera 2024 och 2025 på liknande sätt, säger Lars Rosander. 

Det svåra ekonomiska läget leder även till besparingar för de kommunala nämnderna och förvaltningarna. Kommunledningen begärde innan sommaren förslag på totalt 28 miljoner i besparingar. 

– Alla levererade enligt den angivna fördelningen och de presenterade möjligheten att genomföra de olika besparingsförslagen, säger Lars Rosander.

Nu när budgetförslaget presenteras halveras besparingskravet och landar in på drygt 14,5 miljoner. Drygt 5,7 miljoner kronor för socialnämnden och nästan 4,7 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden. 

– Besparingar på totalt 14,5 miljoner hjälper också till att vi kommer upp till ett plus minus noll-resultat. Det är ungefär halverat på totalen och halverat på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. För räddningstjänsten och fastighetsförvaltningen har vi tagit besparingsförslaget men vi har reducerat mer på serviceenheten som hanterar kost och städ och annat, säger Rosander. 

Vad nämnderna ska vidta för besparingar har Lars Rosander ingen åsikt om. 

– Nämnderna har kommit fram med olika förslag på vad de skulle kunna göra. Vi säger inte vilka förändringar de måste göra utan det får de göra i respektive nämnd och förvaltning nu när vi har reducerat beloppen. 

Här är investeringarna under 2024

Investeringsbudgeten för 2024 ligger på 139 miljoner kronor. 

– Det är fortsatt en hög investeringsnivå även om investeringsbudgeten har minskat en del och kommer fortsätta minska. Räntor och mycket annat sticker iväg och det gör att vi måste prioritera ännu hårdare.

51 miljoner kronor är taxefinansierade investeringar i vatten och avlopp och rengöring. 

– Mycket av det syns inte för kommuninvånarna, men om ledningar läcker och vattnet inte är rent märker man det mycket väl. Det är ett underhåll som behöver göras i vår kommun. Vi anslår även tolv miljoner till att bygga om korttidsplatser på Knektagården.

En stor kostnadspost i driftbudgeten är pensionskostnaderna som leder till en höjning med 26 miljoner kronor under 2024. 

– Det är på grund av inflationen där man höjer konsumentprisindex och andra index.

Skattesatsen är oförändrad på 21,91 och Hultsfreds kommun har haft samma skattesats sedan 1991. 

– Nu är vi femte lägst i länet vad gäller skattesatsen. Vi låg på övre halvan för ett antal år sedan och nu har andra kommuner kommit ifatt och höjt mer.

"Eniga om att lägga fram förslaget"

17 miljoner kronor tas till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden från flyktingkontot, ursprungliga schablonersättningar för mottagande av nyanlända. Detta konto ligger utanför budgeten. 

– Det är pengar som vi har fått från staten när nyanlända kommer till oss och det ska täcka kostnader under de två första åren. Pengarna används till bland annat försörjningsstöd och SFI. Pengarna räcker till 2027 och när de tar slut 2027 måste man lägga in det man behöver i ordinarie budget medan andra saker avvecklas. Förhoppningsvis har vi minskade kostnader i och med att vi inte har så många nyanlända som kommer till oss. 

Kommunalrådet Lars Rosander (C) tycker att det är en bra budget för kommuninvånarnas bästa. Budgeten är godkänd av kommunstyrelsen och ska vandra upp till kommunfullmäktige för beslut. 

– I och med att alla partier har jobbat tillsammans i budgetberedningen var det inga andra yrkanden. Vi var eniga om att lägga fram det här förslaget. Vi har under processens gång försökt tillmötesgå olika intressen och synpunkter och lägga samman det för kommuninvånarnas bästa. Vi kan kalla det för Hultsfredsmodell.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt