Annons:

Fastighetsägare tog sig för stora friheter – riskerar böter om inte allt återställs

En fastighetsägare måste återställa flertalet åtgärder han gjort, som anses strida mot strandskyddet. Annars riskerar han vite. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Fastighetsägare tog sig för stora friheter – riskerar böter om inte allt återställs

En fastighetsägare i södra kommundelen anses ha tagit sig för stora friheter, som strider mot strandskyddet. Nu krävs att han återställer de skador han orsakat, annars riskerar han vite.

Annons:

Fastighetsägaren måste avlägsna bryggan som uppförts på fastigheten och plantera minst 20 träd mellan huset och strandlinjen för att återskapa naturmarken. Dessutom bedöms en rimlig tomtplats vara fem meter utanför trädäcket runt huset, så utanför det får inte längre gräsmatta anläggas eller klippas, utan gräset får slås max två gånger per år.

Det efter ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden.

Gjort tillsyn på fastigheten 

Det är efter en tillsyn på den aktuella fastigheten som nämnden kommit fram till att ett flertal åtgärder gjorts som strider mot Strandskyddsbestämmelserna.

”Detta har lett till skador på naturmiljön vilket oundvikligen påverkar livsvillkor för djur- och växtlivet, såväl på land som i vatten, på ett väsentligt negativt sätt”, skriver nämnden i sitt beslut.

Åtgärderna som gjorts har också lett till att privatisera strandområdena på ett sätt som strandskyddslagstiftningen syftar till att förhindra, menar nämnden. 

”Med de förändringar som skett i naturmiljön ger tomten intryck av att gå ända ner till den nyanlagda stranden och därmed upplevs det inte längre finnas någon fri passage”, står det i beslutet.

Riskerar vite

Vad det gäller bryggan har fastighetsägaren angett till sitt försvar att den funnits på platsen sedan 1960-talet, men det menar nämnden inte gått att styrka av de historiska flygbilder som kommunen har över området.

Nämnden bedömer det inte möjligt att återställa de skador som uppkommit i naturmarken eftersom markförhållandena helt förändrats av schaktning och förändring av strandlinjen. Vissa åtgärder skulle dock minska skadorna, som åtminstone till viss del återställer livsmiljöerna för växt- och djurliv på platsen.

Fastighetsägaren riskerar vite, om inte ställda krav uppfylls. Beslutet kan överklagas.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt