Annons:

NÄSTAN 50 MILJONER PLUS I RESULTATET FÖR 2021

Hultsfreds kommun gör ett positivt resultat på 49,5 miljoner kronor i bokslutet 2021. Lars Rosander (C), Åke Nilsson (KD), Åke Bergh (M) och Tomas Söreling (S) är nöjda med utfallet. Foto: Ossian Mathiasson

NÄSTAN 50 MILJONER PLUS I RESULTATET FÖR 2021

Hultsfreds kommun gör ett resultat på nästan 50 miljoner kronor. Det är knappt 18 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 31,9 miljoner.
– Det ser väldigt bra ut för 2021 och vi är inte ensamma om det. Det är så här det kommer se ut i stora delar av kommun-Sverige, säger ekonomichefen Henric Svensson. 

Annons:

Hultsfreds kommuns resultat för 2021 blev 49,5 miljoner kronor, en klar förbättring jämfört med budget där man hade räknat med ett positivt resultat på 31,9 miljoner.

– Det finns framför allt två förklaringar till det positiva resultatet, den ena är att skatter och statsbidrag förbättrades under året och det andra är att börsen har gått urstarkt under året. Skatter och statsbidrag har gett 9,1 miljoner mer i intäkter än beräknat, säger Henric Svensson och fortsätter: 

– Vi har sedan 1996 placerat pensionsmedel i Kalmar läns pensionskapitalförvaltning. Det rör sig ursprungligen om 36 miljoner och de är nu värda 224 miljoner. Värdeökningen är på 32,8 miljoner 2021, det är den stora förändringen till att vi har ett så bra resultat.

Hultsfreds kommun hade som plan att ta upp mer lån än vad de har gjort. 

– Vi har bara tagit upp 50 miljoner i lån under året, vilket är ett resultat av att vi själva kunnat finansiera väldigt mycket av våra investeringar. Vi har också investerat mycket mindre än beräknat. Det gör att soliditeten stärks till 32,6 procent och det är första året som vi har mer tillgångar än skulder, säger Henric Svensson. 

Stort minus för barn- utbildningsnämnden

Hultsfreds kommun har ett par större underskott. Barn- och utbildningsnämnden landar på ett minus på 9,6 miljoner. 

– Det beror framför allt på gymnasiesärskolan (8,6 miljoner) och grundsärskolan (tre miljoner). Vad gäller grundsärskolan är det fler elever som är i behov av särskilt stöd och på gymnasiesärskolan har man fler tjänster än vad man har budget för, säger Henric Svensson. 

Socialnämnden har 7,7 miljoner kronor i underskott.

– Det är framför allt omsorgen om personer med funktionshinder och psykiatrin som har de stora underskotten. 

Resultatet innebär att Hultsfreds kommun kan avsätta 11,9 miljoner till den så kallade resultatutjämningsreserven, pengar som kan sparas till sämre tider. 

– Vår resultatutjämningsreserv uppgår nu till 80 miljoner kronor. Det är pengar som kan användas för att täcka framtida budgeterade eller faktiska underskott, säger Svensson. 

Rekord i investeringar

Kommunen slår för andra året i rad rekord i investeringar med 146 miljoner kronor. 

– Vi hade en investeringsbudget på 364 miljoner kronor och investerade 146 miljoner. Vi har klarat av att finansiera väldigt mycket av våra investeringar själva och haft en självfinansieringsgrad på 83,5 procent, säger Svensson. 

Resultatet för hela koncernen blev 46,2 miljoner, vilket är lite lägre än kommunens resultat. Det beror på lite större förluster för HKIAB som har att göra med försäljningen av H-City-fastigheten. Förlusten ligger på 9,7 miljoner. 

– Det bokförda värdet var högre än köpeskillingen, men köpeskillingen var baserad på ett marknadsvärde. Vi hade ett underskott på fastigheten i HKIAB som vi inte kommer ha framöver. Det gav ett positivt kassaflöde men med avskrivningarna gav det ett underskott. Det ser bättre ut kommande år för industribolaget, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Minskning med 51 personer

Hultsfreds Bostäder gör ett positivt resultat på 0,8 miljoner och Invensys AB ett positivt resultat på 0,6 miljoner. 

– Hultsfreds Bostäder har nästan elva miljoner i rivningskostnaderna som belastar 2021 och det kommer fortsätta in på 2022. Invensys sticker ut 2021. Kommunen köpte bolaget för en krona för några år sedan med anledning av saneringen av den gamla batterifabriken. Nu när saneringen är klar så har försäljningen av tomter börjat. 

Vid årets slut uppgick befolkningen till 14 056, en minskning med 51 personer sedan 2020. 

– Invånarantalet var en positiv siffra som vi fick den 31 december. Det är bara en minskning med 51 personer och vi hade i budgetsammanhang med en minskning på 150 personer på ett år. Vi är 22 fler sedan årsskiftet och 36 fler sedan 1 november, säger Henric Svensson. 

Hultsfreds kommuns sparade medel uppgår till 151,3 miljoner kronor. Flyktingkontot, ursprungliga schablonersättningar för mottagande av nyanlända, landar på 107,6 miljoner. Fri500, välfärdsmiljarder som kommunen fick under flyktingkrisen 2016–2020, var 43,7 miljoner inför 2021 och kommunen har inte nyttjat den. 

– Fri500-pengarna är en reserv som har räddat oss. Vi budgeterade med att vi skulle använda 21 miljoner 2022, men det behöver vi inte då skatteunderlagsprognosen blev så pass mycket bättre under hösten. Hade vi inte kunnat använda våra sparade medel så hade vi varit tvungna att göra anpassningsåtgärder och besparingar.

"Tittar över kommande investeringar"

Om man tittar på lång sikt ser det väldigt bra ut rent ekonomiskt för Hultsfreds kommun. 

– Vi har hyggliga förutsättningar för att klara kraftiga svängningar. Det är speciella förutsättningar med ökade statsbidrag men jag tycker att vi gemensamt har hanterat det på ett bra sätt och gjort mycket investeringar. Vi når inte upp till de investeringsnivåer vi hade i budget men det är mycket som vi skjuter på. Vi tittar över kommande investeringar och har budgetdialog i april, säger Rosander. 

Hultsfreds kommun gör en ombudgering för 2022 som ger ett nytt beräknat resultat på 28,7 miljoner. Ramen för 2023 ser också bättre ut med ett nytt resultat på 15,8 miljoner jämfört med 3,5 miljoner, enligt resultatet som presenterades för några veckor sedan.  

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt