Annons:

Här är verksamheterna som föreslås lämna och vara kvar på Knektagården

Nu är socialnämndens utredning av det framtida lokalbehovet på Knektagården i Hultsfred utrett. Samtliga verksamheter som de vill ha kvar ska rymmas i Knektagårdens huvudbyggnad så det blir ingen verksamhet i varken Husaren eller Skedala. Foto: Ossian Mathiasson

Här är verksamheterna som föreslås lämna och vara kvar på Knektagården

Socialnämnden i Hultsfreds kommun har utrett det framtida lokalbehovet på Knektagården och föreslagit vilka verksamheter som ska vara kvar respektive lämna. Nu är utredningen klar. 

Annons:

Socialnämnden fick tidigare i år i uppdrag att se över vad det finns för behov av användning av lokaler på Knektagårdsområdet i Hultsfred. En arbetsgrupp har sett över verksamheterna som finns på Knektagården i dag och vilka av dessa verksamheter som socialförvaltningen tycker ska vara på området i framtiden. 

Hemtjänstlokaler föreslås försvinna

Verksamheter som föreslås lämna Knektagårdsområdet är hemtjänstlokaler för arbetsgrupperna i Hultsfred, Silverdalen och Vena. Socialförvaltningen ska undersöka vilka lokaler i centrala Hultsfred som kan vara lämpliga för hemtjänstgrupperna och eventuellt vissa administrativa funktioner. 

Kommunens boendestöd och dagverksamhet inom socialpsykiatrin, som idag bedriver sin verksamhet på Skedala, ska också försvinna. Det ska påbörjas en utredning gällande socialpsykiatrins dagverksamhet och boendestödet för att undersöka hur dessa verksamheter kan bedrivas i samarbete med olika dagverksamheter och sysselsättning inom LSS.

Sedan tidigare finns beslut om att det särskilda boendet på Knektagården, inklusive den inhyrda modulen, ska flyttas till Lindgården när ombyggnationen är färdig. Det handlar om totalt 23 platser.

– Det ger en tydlig bild om att ingen person kommer bo permanent dygnet runt på Knektagårdsområdet till skillnad mot vad det är i dag med 23 stycken särskilda boende-platser, säger socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C).

Det här ska vara kvar i huvudbyggnaden

Samtliga verksamheter som förvaltningen vill ha kvar ska rymmas i Knektagårdens huvudbyggnad, som behöver renoveras och byggas om till ändamålsenliga lokaler för de berörda verksamheterna. 

– Korttidsenheten, som i dag har 13 platser, föreslås vara kvar i huvudbyggnaden och byggas om för 18 platser med ändamålsenliga rum för korttidsplatser och övriga lokaler som verksamheten har behov av. Slättgårdens dagverksamhet för personer med demens föreslås också vara kvar i huvudbyggnaden. En ombyggnation ska i så fall genomföras för att anpassa verksamhetens behov, säger Per-Inge Pettersson.

Hälso- och sjukvården samt rehabiliteringen (HSR), inklusive hjälpmedelsförrådet, ska också vara kvar i huvudbyggnaden och få ändamålsenliga lokaler, enligt förslaget. 

Hela kommunens natthemtjänst ska få plats i huvudbyggnaden med hänvisning till samordning och samarbete nattetid med kommunens nattsjuksköterska. Verksamheten använder dessutom HSR-bilar nattetid. 

– Natthemtjänsten föreslås finnas kvar av den logistiska fördelen att bilarna som sjuksköterskorna har använt under dagtid är placerade där. Då är det lämpligt att man är kvar i huvudbyggnaden, säger Pettersson. 

Jonny Bengtsson (S), andre vice ordförande i nämnden, lägger till: 

– Något annat som ska vara kvar är avskedsrum och bårhus. Vi måste bygga om avskedsrummet och göra det mer tillgängligt så det blir lättare att nå och lämna rummet än vad det är i dag, säger Jonny Bengtsson. 

Ingen verksamhet i Husaren

Ingen verksamhet ska vara kvar i Husaren, ett hus som används som kontor för chefer, administrativ personal och bemanningsenheten. 

– Vi lämnar byggnaden helt och hållet för att effektivisera utrymmena. I huvudbyggnaden på Knektagården föreslås kontor för cirka åtta chefer, administrativ personal och bemanningsenheten. De verksamhetsnära enhetscheferna ska sitta i huvudbyggnaden, det vill säga de som leder verksamheterna för korttidsenheten och daglig verksamhet för personer med demens. När det gäller övriga chefer, verksamhetschefer och de som är enhetschefer inom LSS och omsorgen om personer med funktionsförhinder, så vill vi att man tittar på att antingen skapa ändamålsenliga kontor på Knektagården eller någon annanstans i Hultsfred, säger Pettersson.  

Region Kalmar läns samrehab har visat intresse av att hyra lokaler och kontakt ska tas för en dialog om intresse för gemensamma lokaler. Övriga fastigheter som finns på Knektagårdsområdet har socialförvaltningen inget behov eller intresse av. 

Nya lokaler för gruppboendet för autism?

Socialnämnden föreslår att Knektagårdsområdet med tillhörande fastigheter inte förvärvas av Hultsfreds Trygga Hem då inga särskilda boende ska vara kvar på området. Huvudbyggnaden, som allting kretsar kring, kan byggas om i kommunal regi för de verksamheter som förvaltningen är i behov av. 

– Vi ser en fördel av att det finns kvar i kommunal regi. Vi kan se att den yttre miljön, som är väldigt bra på Knektagården, kan komma till användning. Det är till viss del avskilt från samhällslivet med mindre rörelse. Med de här förslagen så kommer det bli än mindre rörelse och trafik på Knektagårdsområdet, då kan det vara ett mycket bra alternativ för den verksamhet som vi har på Gränsgatan där personer med personer med autism-diagnoser bor. De har tidigare sagt att de behöver nya lägenheter i en lugnare miljö. Det gör att ändamålsenliga lokaler kan skapas här. Det är ett alternativ som förvaltningen kikar på tillsammans med lokalresursgruppen, säger Pettersson. 

Vad har ni fått för reaktioner på förslaget som ni presenterar?

– Jag hade räknat med mycket tyckande och utlåtanden men vad jag har hört så här långt så tycker folk att det har varit ett grundligt beredningsarbete. Vi hade väl sex eller sju träffar där vi träffade verksamheterna på Knektagården. Våra förslag grundar sig mycket på hur man vill utveckla och vad man ser för fördelar och nackdelar med det som har kommit från verksamheterna. Vi tänker framtid, det är inte bara hur vi kan göra nuvarande lokaler lite mer ändamålsenliga. Vi tar verkligen fram nya tankar och möjligheter, säger Pettersson och fortsätter: 

– På Knektagårdsområdet vet vi att hembygdsföreningen är lokaliserade och hyr i en fastighet. Jag kan tänka mig att det finns Hultsfredsbor som tycker att Knektagården är en del av samhället och ska se ut som det gör. Innan det kan rivas någon byggnad eller byggas upp någon annan byggnad så kan diskussioner uppstå, då är det viktigt att alla fastigheter ägs av kommunen. Det är en senare fråga för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I denna utredning har vi bara granskat socialförvaltningens behov av lokaler på området.

Reservation från SD

Socialnämndens förslag ska skickas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och ställer sig inte bakom förslagrt gällande behov av lokaler i Knektagårdens huvudbyggnad. 

”Förändringen på Knektagårdsområdet är en stor fråga och beslutsunderlaget bristfälligt. Det finns ingen beskrivning av nulägessituationen, om vad som är bra eller dåligt och varför man vill göra förändringen och det finns ingen beskrivning av vad förändringen förväntas leda till, hur det förbättrar verksamheten totalt sett”, skriver Nathalie Gustafsson (SD) i partiets reservation.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt