Annons:

Kommunens medarbetare ska utvecklas för miljonbelopp – trots SD-motstånd

Hultsfreds kommun bildar en kompetensfond för att främja personalens utveckling efter fullmäktiges bifall. Foto: Ossian Mathiasson

Kommunens medarbetare ska utvecklas för miljonbelopp – trots SD-motstånd

Hultsfreds kommun vill ge medarbetarna chansen att utvecklas och lära sig nya saker genom sin anställning. Tio miljoner kronor kommer varje år satsas på kompetensutveckling. Alla politiker i fullmäktige sa ja till satsningen men Sverigedemokraterna ställde sig på tvären. 

Annons:

Syftet med kompetensfonden är att möta den kompetensutmaning som många kommuner står inför med stora pensionsavgångar och Hultsfreds kommun vill på detta sätt värna om sina befintliga medarbetare och locka nya genom att sticka ut som en attraktiv arbetsgivare. 

Beslut om fondens införande togs på det senaste fullmäktigesammanträdet i måndags. Bildandet av en kompetensfond ska möjliggöra det livslånga lärandet för alla medarbetare i enlighet med bifogat strategidokument.

– Kompetensfonden består av tre delar och ska vara i ordinarie kommunal verksamhet och budget. Det är viktigt att lärandet inte stannar av efter en utbildning i unga ålder utan lärandet bör bakas in i olika avtal på arbetsmarknaden så man säkerställer människors möjligheter att få ha ett livslångt lärande, säger kommunchefen Lars-Erik Rönnlund. 

Han är övertygad om att samhället investerar mycket i denna stora satsning och att det kommer vara vanligt och självklart inom en snar framtid. 

– Nu ska vi komma ihåg att vi är 1 400 anställda och slår man ut det per anställd så kan man kanske fundera på hur stora volymer det är. Det är en stor satsning för Hultsfreds kommun och framför allt en markering om att livslångt lärande är viktigt och nu möjliggörs det för de människor hos oss som vi vill förkovra sig och höja servicen till kommuninvånarna genom att bli bättre på sitt jobb, säger Lars-Erik Rönnlund.

Fråga om varför man har så bråttom

Lena Hjelte (SD) skickade i förväg in en fråga om kompetensfonden till allmänhetens frågestund. Hon undrade i huvudsak varför det är så bråttom att införa fonden och ansåg även att det inte finns några mätbara fördelar för kommunen. 

”Det står i tjänsteskrivelsen: ”Det vi vill göra har ingen kommun tidigare gjort.” Skulle det vara ett argument i sig? Den pågående pandemin har satt fokus på arbetssituationen för de yrkesgrupper som arbetar nära de äldre i kommunen och för dem behövs bättre arbetsvillkor med tid för ordentlig återhämtning. Förstår inte kommunledningen att det skulle gynna kommunen mer om eventuella överskott kom dessa yrkesgrupper till godo i stället för att lägga pengar på något där det inte går att peka på några mätbara fördelar för kommunen”, skrev Lena Hjelte (SD) och frågan togs upp på fullmäktige. 

Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordförande, svarade på Hjeltes frågor. 

– Det var ett genomarbetat förslag som presenterades i KSAU i december och som man har jobbat med en längre tid tillbaka. KSAU lyssnade, diskuterade och kände att det är ett bra förslag som vi känner oss bekväma med. Det har varit en lång period så det inte har varit någon brådska, säger Lars Rosander och fortsätter:

– Hon skriver om att det inte finns mätbara fördelar. Man kan mycket väl mäta det i senare medarbetarenkäter och göra jämförelser med andra kommuner. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen utbildning på olika sätt för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt för kommuninvånarna. Jag tycker att det är ett väl befogat projekt som vi plockar in i vår verksamhet. Jag är nöjd och glad att vi kan göra det. Ingen annan kommun har gjort det förut. Det är inget argument, utan mer ett konstaterande att vi ligger i framkant. Alla anställda och kommuninvånare ska känna sig nöjda med att vi jobbar med de här frågorna, säger Rosander.

SD vände sig emot finansieringen

Fullmäktige öronmärker 20 miljoner kronor av det egna kapitalet för framtida kostnader för kompetensfonden och kostnaderna för kompensfonden kan komma att variera kraftigt mellan åren men ett genomsnitt beräknas bli 10,2 miljoner kronor per år.

Finansieringen av de årliga kostnaderna sker dels genom de överskott som avkastningen i KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning) genererar, dels genom att en årlig öronmärkning av det egna kapitalet görs de år kommunen har ett starkt resultat.

Satsningen lovordades av många fullmäktigeledamöter medan Sverigedemokraternas Göran Gustafsson klev in och yrkade på remiss. 

– Det jag vänder mig emot är finansieringen. Man använder Motorola för att motivera en hög kostnad. Finansieringen sker genom avkastningen av Kalmar läns pensionskapitalförvaltning, vilket bara är en spekulation. Det kan gå både plus och minus. Jag yrkar på att återremittera ärendet för att se över finansieringen, säger Göran Gustafsson. 

Tomas Söreling (S) yrkade bifall till förslaget och kommenterade Hjeltes fråga om varför kommunen har så bråttom och forcerar fram ett beslut.  

– Ärendet är inte framhastat på något sätt. Vi har under ganska lång tid i KSAU efterlyst hur det går med arbetet. Fonden innehåller tre viktiga delar. Det som är unikt är att alla tre delar är med i ett paket. Ingen kommun har gjort det tidigare. Om det blir riktigt bra kommer det leda till att vi blir lite bättre varje dag, säger Tomas Söreling (S).

Många positiva politiker

Åke Bergh (M) gav också tummen upp till den stora och viktiga satsningen. 

– Det är en framtidsfråga. Det möjliggör insatser som på olika sätt tar tillvara och stärker varje enskild medarbetare vad gäller dennes kompetens. Det ökar möjligheten för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kommer bidra till att vi får behålla duktiga medarbetare och underlätta rekryteringen av nya medarbetare.  Det är ett stort ekonomiskt åtagande. 

Rosie Folkesson (S) begärde ordet och tycker att det är otroligt bra. 

– Det bidrar till mycket i och med att medarbetare stimuleras när de känner att de är värda någonting och att de kan utvecklas på sin arbetsplats, säger Rosie Folkesson. 

Även Tommy Ejnarsson (V) var inne på samma linje när det var hans tur att tala.

– Det är ett fantastiskt genomarbetat förslag och jag håller med i mycket som föregående talare har sagt, bortsett från Göran (Gustafsson). 

Åke Nilsson (KD) begärde också ordet i den lugna och sansade debatten.

– Det ska understrykas hur viktigt det här området är. Det är oerhört glädjande att vi har kommit så långt att vi kan lägga detta förslag nu. 

"Bra konkurrensmedel"

Åsa Landberg (C) ser det som en viktig satsning för hela kommunen och alla invånare och anställda. 

– Det går hand i hand med vår strategikarta som säger att vi ska bli lite bättre varje dag. Det är en självklarhet att vi klubbar beslutet för att vi får en lärande organisation, säger Åsa Landberg som fick medhåll från Per-Inge Pettersson (C). 

– Det är ett bra konkurrensmedel för oss som arbetsgivare, att bli mer attraktiva och skapa attraktiva arbetsplatser, säger Pettersson. 

Ärendet avgjordes och bifölls vid måndagens sammanträde så Göran Gustafssons förslag om återremittering gick inte igenom. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt